هواساز

در صورتي كه ريموت شما عمل نمي كند احتمالا مشكل از باتري ان است
فهرست