فقط یک صفحه خالی است

با صفحه خالی شما می توانید جالب از صفحه جعبه مانند، به زودی یا صفحات حالت تعمیر و نگهداری ایجاد کنید .
شما می توانید تمام عناصر و کد های کوتاه صفحه معمولی را استفاده کنید، تنها تفاوت این است که نه هدر و نه پاورقی نمایش داده می شوند .